PrivacyverklaringThis privacy policy is written in Dutch, because this is a Belgian company, registered in the Dutch speaking part of the country.
In deze privacy verklaring leg ik uit hoe ik jouw persoonlijke gegevens zal verwerken, hoe en hoe lang deze bewaard worden en welke rechten jij hebt als klant zijnde.
De bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens is voor mij van essentieel belang. Deze privacyverklaring is bedoeld om jou, als klant, met transparantie te informeren over de gegevens die ik van jou verzamel bij bezoek of aankoop op deze website. Dit in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website, op alle klantrelaties tussen mij en mijn eventuele zakenpartners.
Door gebruik te maken van deze website het verstrekken van jouw gegevens, ga jij uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop jouw persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden.
Wie ben ik? De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Jentina De Cock, Polken 43, 9190 Stekene, eenmanszaak met ondernemingsnummer 0762.656.857
Deze policy is van toepassing op www.ilumina-cocktails.com
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, kan je contact opnemen via e-mail: cheers@ilumina-cocktails.com.
Welke gegevens worden verzameld en gebruikt Enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en leveren van mijn diensten en producten zullen worden verwerkt. Afhankelijk van de diensten die je afneemt,worden er verschillende soorten van persoonsgegevens verzameld op de website.
Je kan via verschillende kanalen contact met mij opnemen. o.a. via het contactformulier, via e-mail, of sociale media. Hoe jouw gegevens zullen worden verzameld hangt af van de wijze waarop contact wordt opgenomen en welke gegevens worden gedeeld.
De verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt en verzameld in het kader van mijn werkzaamheden, het leveren van producten en diensten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het verzenden van e-mails ter promotie van mijn diensten en producten, om informatie of nieuws te delen, in het kader van het uitvoeren van mijn werkzaamheden en om jou op de hoogte te stellen van nieuwe informatie in jouw cursus of op de website.
Hieronder geef ik een overzicht van welke gegevens er worden verzameld en verwerkt, teneinde de uitvoering van mijn werkzaamheden, ter gebruik van juridische doeleinden en hoe lang deze gegevens worden bewaard. Deze lijst is niet limitatief.

Contactgegevens

Mogelijks opgeslagen gegevens: Naam, gender, adres, verzendadres, e-mailadres, bedrijfsnaam, BTW- en/of ondernemingsnummer, social media handle,

Doel

Jouw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt om mijn werkzaamheden te volbrengen volgens de regels van de kunst, om jou zo goed mogelijk werk te leveren zodat jij een tevreden klant bent met de door jou gedane bestelling(en). De gegevens kunnen gebruikt worden om vragen te beantwoorden, teneinde promotionele doeleinden, om jou op de hoogte te brengen van nieuws, nieuwe informatie op de website of in jouw leeromgeving. Daarnaast kunnen gegevens ook verwerkt worden voor promotionele doeleinden, door middel van een beoordeling. Deze beoordeling kan gebruikt worden ter promotie van mijn diensten en producten. Wanneer je reacties achterlaat op deze website of een van mijn andere kanalen op social media, kunnen deze ook publiekelijk door mij worden gedeeld.

Bewaartermijn

Jouw gegevens worden bewaard voor zolang het nodig is om mijn werkzaamheden te realiseren. Zolang je toegang hebt tot het systeem of je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief of je bent geregistreerd op de website via jouw persoonlijke login. Jouw gegevens kunnen worden verwijderd op jouw verzoek of tenzij de wet dit voorschrijft. Financiële gegevens Naam, factuuradres, verzendadres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en te betalen of openstaand saldo

Doel

Om de betaling te kunnen verwerken, worden jouw persoonlijke gegevens verzameld.

Duurtijd

Jouw gegevens kunnen tot 10 jaar bewaard worden gezien dit een wettelijke verplichting is voor mijn onderneming om documenten voor die termijn te bewaren. Technische informatie
Gegevens
IP-adres, cookies en foutmeldingen
Doel
Jouw technische informatie worde verzameld om mijn website af te stemmen en te verbeteren op het algemeen gebruik op dit moment en met oog op de toekomst. .
Grondslag
Gerechtvaardigd belang en toestemming

Duurtijd

Jouw gegevens worden bewaard voor 12 maanden, tenzij jij eerder een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt.
Cookies
Gegegevens
Zie mijn cookie policy
Doel
Zie mijn cookie policy
Grondslag
Gerechtvaardigd belang en toestemming.
Duurtijd
> Afhankelijk van de geplaatste cookie.
Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en geschiedenis of logs aangezien het voor mij belangrijk is om aan de hand van deze informatie deze website aan te passen en/of te verbeteren. Gelet op de gegevens die worden verstrekt en verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of de fundamentele vrijheden van de gebruiker/verstrekker.
De toestemming die jij geeft is steeds vrij. Jij hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Een intrekking van jouw toestemming heeft evenwel geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking, op basis van elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens en in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

Direct Marketing

Ik zal jouw persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketingdoeleinden. Op die manier kan jij op de hoogte gehouden houden van nieuwe producten,diensten en/of evenementen. Dit doe ik uiteraard enkel met jouw toestemming. Jij kan deze toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen met jouw verzoek hiertoe naar mij te verzenden.

Bescherming van jouw gegevens

Ik heb de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen met het oog op de beveiliging van jouw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking. Ik doe uiteraard alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.
Welke gegevens geef ik door aan derden of derde landen?
Ik zal jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder jouw toestemming, tenzij wanneer ik daartoe verplicht zou zijn door de wet of wanneer dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.
Ik deel alvast jouw gegevens met volgende partijen, waaronder verwerkers:
Website hosting: OVH Cloud
Mail provider: Flodesk en gmail
Betaaldiensten: Shopify, Plug and Pay, Mollie, Stripe, Suffio
Andere partijen: Jitsi meet, Calendly
Social media: Instagram, Facebook, Youtube, Pinterest

Jouw rechten als betrokkene

Jij beschikt over diverse rechten met betrekking tot de over jou verzamelde persoonlijke gegevens. Indien je beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve mij te contacteren via het vermelde e-mailadres.
Je beschikt over de volgende rechten:
Recht van kopie en/of inzage;
Recht van aanpassing of rectificatie;
Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);
Recht op beperking van verwerking;
Recht van bezwaar;
Recht op overdraagbaarheid.
Om deze rechten uit te oefenen, verstuur je mij een e-mail met gerichte vraag.
Bij indiening van een verzoek tot uitoefening van jouw rechten, zal eerst jouw identiteit worden geverifieerd. Daarom dien je bij jouw digitale aanvraag ook meteen een kopie van voor- en achterzijde van jouw identiteitskaart of paspoort toe te voegen.
In principe is het uitoefenen van jouw rechten zonder extra kosten. Wanneer jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan ik wel redelijke en billijke vergoeding aanrekenen als administratieve kosten. In geval ervoor wordt gekozen om geen gevolg te geven aan jouw verzoek, zal je de reden hiervoor ook mogen ontvangen. Je zal in elk geval binnen de 45 dagen een reactie krijgen op jouw verzoek.
Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heb jij het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/) .

Wijzigingen

Deze privacy verklaring is van toepassing vanaf 01/02/2021. Deze verklaring kan en mag ten allen tijde eenzijdig door mij worden gewijzigd. De eventuele wijzigingen zullen hier op de website worden gepubliceerd zodat jij te allen tijde op de hoogte bent van de privacyverklaring van deze website. .

Bevoegdheidsbeding

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Bij een eventueel geschil is het Belgisch recht exclusief van toepassing. De rechtbank van het arrondissement Dendermonde is exclusief bevoegd.

Disclaimer & copyright

De kleine lettertjes, zodat we ook alles op dit vlak goed geregeld hebben. De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn mijn eigendom. Het is niet toegestaan om de website, teksten, foto´s of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze toestemming is niet nodig indien het gaat om persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Alle getoonde informatie op deze website is louter informatief en wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Ondanks de aandacht en zorg is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Ik behoud dan ook het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving vooraf door te voeren.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk en op dat moment in bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Ondanks ik alles in het werk stel om misbruik te voorkomen, kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door andere gebruikers via het internet worden gedeeld of verzonden.
Er zijn bepaalde (hyper)links die naar andere websites leiden, dewelke niet tot mijn eigendom of domein behoren. Deze zijn enkel opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze website. Indien jij als gebruiker op een van deze links klikt, kan het zijn dat je de website verlaat. Ondanks ik hierin heel selectief ben in de sites naar waar verwezen wordt, ben ik niet verantwoordelijk voor de inhoud en het al dan niet functioneren ervan. Ik ben ook niet aansprakelijk voor de inhoud, informatie, producten of diensten die daar worden aangeboden. Alle aansprakelijkheid hierrond wordt ten allen tijde afgewezen.
Op deze website worden tips en informatie gedeeld over alcoholhoudende dranken of producten, deze producten zijn echter niet bestemd voor het gebruik door minderjarigen, personen met psychische of fysieke handicap dewelke het gebruik van alcohol verbiedt, of eender welk gebruik ervan. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens het uitvoeren van een van mijn tips of na het gebruik van een van de aangekochte producten. Spirits en ander vakmanschap drink je met verstand.
Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of de door mij ontwikkelde content of producten.
Wanneer bepaalde producten ook geschikt zijn voor minderjarigen, zal dit altijd uitdrukkelijk vermeld staan, ingeval dit van toepassing is. De inhoud die gedeeld wordt op deze website is louter informatief en dient niet om bepaalde psychische of lichamelijke klachten mee te verhelpen. Wenst u advies of behandeling, richt u dan ten allen tijde tot een medisch deskundige en vraag hulp bij uw lokale zorgverlenginscentra.
Bij de aankoop van een van mijn producten of diensten, dien je meerderjarig te zijn of vergezeld te zijn van een meerderjarige. Ingeval je je in een ander land dan België bevindt, dien je te voldoen aan de lokale regelgeving van het land waar je je bevindt.
© 2021 ilumina cocktails by Jentina De Cock
Teksten overnemen van www.ilumina-cocktails.com
Als je graag gedeelten van artikelen wilt overnemen of delen, wordt er verwacht dat je deze teksten af zal sluiten met een correcte en duidelijk zichtbare bronvermelding. De bronvermelding dient aan de volgende eisen te voldoen:
De bronvermelding bevat de naam ‘ilumina cocktails’
Het woord ‘ilumina cocktails’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op ilumina-cocktails.com.
De hyperlink of website bevat geen elementen die het volgen van de link kunnen tegenhouden of belemmeren voor bezoekers en/of zoekmachines.
Deze richtlijnen zijn van toepassing op het plaatsen van content op websites van derden.
Zou je meer dan één tekst per maand van ilumina cocktails willen plaatsen, dan vraag ik om contact op te nemen via het contactformulier of via e-mail cheers@ilumina-cocktails.com.